Propozice závodu

IV. MORAVA RUN (2024)

MORAVA RUN je závod týmů ve štafetovém běhu napříč Moravou podél toku řeky Moravy. Závod v délce necelých 270 km, je rozdělen do 29 úseků v průměru okolo 9 km. MORAVA RUN je zaměřen na amatérskou sportovní veřejnost v masovém měřítku. To však nevylučuje adekvátní organizační přípravu. 

Úvodní informace

Každý účastník je povinen se před svou registrací seznámit s propozicemi, zejména pravidly tohoto závodu a dále se průběžně seznamovat s případnými aktualizacemi, coby vyhrazeným právem pořadatele. Případné aktualizace budou zveřejněny na webu moravarun.cz zanesením přímo do předchozího znění.

Pořadatel a organizátor

Pořádáním závodu IV. MORAVA RUN (2024) je pověřený MORAVA FLOW z.s., se sídlem Babíčkova 1123/6, Olomouc, IČ 19424892, zapsaný u krajského soudu v Ostravě.

Organizátorem, je každá fyzická osoba nebo právnická osoba jednající s pověřením pořadatele za účelem, zajištění bezpečnosti, veřejného pořádku, nebo jiné činností směřující k hladkému průběhu sportovní akce MORAVA RUN.

Místo a termín

2.8. - 3.8.2024

Start - Dolní Morava, Sportovní areál a kemp DM, Dolní Morava 7.

Cíl - Lanžhot, fotbalový stadion Na Šlajsi, ul. "Mlýnská I.",  48.7234436N, 16.9721678E

Závodní kategorie

A)   7 -   9 členný tým bez rozdílu věku a pohlaví 

B) 10 - 12 členný tým bez rozdílu věku a pohlaví 

U)  Ultra (260 km)

Prezence a start

Prezence v místě startu od 15:00 

Startuje se ve vlnách - viz startovka

Měření a monitorování

Čas startu týmu určí pořadatel startovní listinou.

Výsledný čas se určuje pomocí reálného data a času (CEST): "Čas v cíli" ku "Čas startu".

Výsledné pořadí se určuje pro každou kategorii zvlášť.

Štafetový "kolík" je GPS lokátor. Účastníci mají přístup ke sledování GPS lokátorů na trase. 

Týmu, který výrazně přesahuje svou rychlost oproti předem udanému tempu, může pořadatel udělit povinnou pauzu. O délce pauzy rozhodne pořadatel. Pauza může být stanovena až do výše předem udaného tempa ku zbývajícím km. Pauza se do výsledného času nezapočítá.

Týmům na 1. až 5. místě každé kategorie jsou před vyhlášením překontrolovány GPS údaje pro ověření dodržení trasy.

Lídr každého týmu, může v cíli vznést podmět na překontrolování GPS údajů kteréhokoliv týmu.

Komunikace

Ve věci předávek (voda, toalety atd.), se účastníci obracejí primárně na organizátora konkrétní předávky.

Ve věcech vztahujících k celému závodu, se účastníci obracejí na pořadatele závodu.

Pro oznámení nečekané událostí, technické potíže, zdravotní potíže a jiné komplikace, zřizuje pořadatel tzv. pohotovostní linku. Telefonní číslo je uvedeno na startovním ID náramku. Volající se primárně představí číslem týmu.

V případě vzniku nečekané události, kterou není možné bezodkladně vyřešit prostřednictvím pořadatelů na trase a která má zásadní vliv na průběh závodu, vyrozumí pořadatel účastníky závodu prostřednictvím hromadné SMS. Na hromadnou systémovou SMS není možné "odpovědět" zpět. Lze však kontaktovat pořadatele prostřednictvím pohotovostní linky. SMS může mít v některých lokalitách, dle typu operátora, prodlení.

Trasa a značení

Trasa není značená.

Pořadatel plánuje trasy úseků v mapových podkladech od Mapy.cz

Účastníci mají k dispozici online webové prostřední - Navigační panel MORAVA RUN (doporučujeme používat během závodu)

Navigačni panel je dostupný v úvodu webu moravarin.cz, otevřeném přes mobilní telefon, tlačítkem "NAVIGAČKA"

Více info v O NAVIGAČCE

Doporučení při používání mobilní aplikace Mapy.cz

Pokud se účastník rozhodné naplanováné trasy uložit ve vlastním účtu u Mapy.cz, doporučujeme trasy v týdnu před závodem aktualizovat. (viz navigační panel Morava run)

Pokud účastník zamýšlí používat offline verzi mobilní aplikace mapy.cz doporučeme offline mapy v týdnu před závodem aktualizovat 

V příhraničí (U26 - U30) doporučejeme mít aktivovaný datový roaming

Po zpuštění navigace v aplikaci Mapy.cz doporučujeme zapnout hlasité upozornění nebo telefon spárovat se sluchátky nebo hodinkami. 

Předávky (místa pro předávku štafety)

Předávky jsou situovány co cca 9 km tak, aby bylo možné využít toalet, připadně i přistřeší před deštěm.

Předávky jsou plánovány a mobilizovány s ohledem na udaná tempa účastníků s potřebnou rezervou k přípravě.

Členové každého týmu zapíší svá tempa do pořadatelem připravené tabulky. Odkaz do tabulky je zaslán Lídrovi týmu po registraci týmu. Údaje v tabulce (tempo i pořadí běžců) je možné v průběhu roku upravovat. 

Výrazné zrychlení proti udanému tempu se považuje za kalkul v udání tempa. Viz. pravidla závodu níže.

Občerstvení

předávková místa budou vybavena balenými neperlivými pramenitými vodami a ovocem v minimálním počtu dle počtu týmů. 

Odpočinek

V rámci závodu mohou účastníci kempovat na startu již ze čtvrtka na pátek. Kemp není vybaven stabilním ubytováním - pouze stany, auta, karavny. Sprchy v hlavní budově. Pohostinství v hlavní budově

V nočních hodinách je k dispozici sportovní hala (sprchy, šatny, toalety, tělocvična - pro odpočinek) v: Litovli.

V cíli je možné využít, šatny, sprchy,  zastřešenou tribunu a další prostory sportovního zařízení Na Šlajsi s výjimkou hrací plochy. 

Obecná pravidla

Podmínkou účasti v závodě je dovršení 18 let nejpozději den před startem.

Všichni závodníci se akce účastní na vlastní nebezpečí.

Závod se běží za plného provozu bez omezení. Všichni závodníci jsou povinni dodržovat českou legislativu. Zejména pravidla silničního provozu!

Na silnici se běžec chová, jako chodec = běží vlevo! Na cyklostezce se běžec chová, jako cyklista = běží vpravo!

Běžci na trati v rozmezí 21:00 - 06:00 musí být vybaveni svítilnou vyzařující neoslňující světlo bílé nebo žluté barvy na přední straně postavy a svítilnou vyzařující neoslňující světlo červené barvy na zadní straně postavy! Běžcům na trati za denního světla doporučujeme oděv výrazných barev.

Každý běžec je povinen si nastudovat trasu svého úseku. Trasa není značená. Pořadatel dodává naplanované trasy pro přimé spuštění v navigaci anebo také GPX soubory ke stažení.

Každý závodník na trase je povinen mít s sebou funkční, nabitý a aktivní mobilní telefon.

Každý běžec na trase je povinen být vybaven přiděleným identifikačním náramkem připevněným na zápěstí.

Každý závodník je povinen poskytnout neodkladnou pomoc osobě nacházející se v ohrožení života nebo zdraví. Zejména bezodkladně vyrozumět záchrannou službu prostřednictvím tísňové linky 155 nebo pořadatele na pohotovostní lince. 

Méně závažné zdravotní komplikace se oznamují přímo na pohotovostní linku pořadatele, kde je možno vyptat pozici nejbližšího zdravotníka.

Zdravotní komplikace, ohrožující účastníka na životě, se oznamují přímo na linku 155. Ten, kdo volal linku 155, následně vyrozumí také pořadatele na pohotovostní lince. 

Tým, jehož běžec nebyl schopen doběhnout na předávku, může závod dokončit.

Při odstínění GPS lokátoru, nebo vyběhnutí na trasu bez GPS lokátoru, bude tým nehodnocen.

Při zničení, odcizení nebo ztrátě GPS lokátoru bude tým nehodnocen s povinností náhrady škody. 

Závodníci jsou povinni dodržovat veřejný pořádek. Zejména noční klid. Chovat se zodpovědně, ohleduplně, čestně, dodržovat etický kodex a dbát pokynů pořadatele a organizátorů.

Mezi zúčastněnými týmy se předpokládá čestnost a poctivost. Jakýkoliv kalkul, byť jen jednotlivce, v rozporu s touto myšlenkou, může vést k nehodnocení až vyloučení týmu ze závodu.

Výrazné zrychlení nebo spomalení týmu proti udanému tempu je povážováno za kalkul, přičem se neposuje záměr nebo nedbalost. 

Účast v závodu pod vlivem omamných a návykových látek může vést k vyloučení ze závodu. 

Každý účastník (jakožto i celý tým) může kdykoliv v průběhu závodu odstoupit. Lídr týmu je povinen o tomto neprodleně vyrozumět pořadatele na pohotovostní lince (viz účastnický náramek) a odevzdat GPS lokátor na nejbližší předávce.

Při vzniku mimořádné události na trase, hrozící kolizi s jinými faktory na trase, nebo zhoršením povětrnostních podmínek do míry, že by účastníci mohli být ohroženi na zdraví, může pořadatel závod přerušit, předčasně ukončit nebo zrušit.

Zvláštní pravidla pro kategorie A a B

1x za závod je možné sloučit dva úseky a jednou vybranou předávkou pouze proběhnout. Mimo to, jsou předání štafety - střídání běžců na všech předávkách povinná. Předávku, kterou bude týmový běžec jen probíhat, je potřeba náhlásit při prezenci

Zvláštní pravidla pro kategorii U

Čas startu si běžec naplánuje samostatně tak, aby předpokládaný doběh do cíle byl: v sobotu odpoledne - večer

Při vyšším počtu účastníků v kategorii U bude start kompromisně sloučen.

Individuální start proběhne pod dohledem pořadatele, včetně předání GPS lokátorů.

Běžec může mít smluvený vlastní mobilní support pro občerstvení, výměnu oděvu apod.

Startovné

Startovné pro IV. MORAVA RUN (2024) je stanoveno na 1.500,- Kč / člen týmu.

ID kód ze startovního náramku III. MORAVA RUN lze použít, jako slevový kód (-10 %) = 1.350,- Kč

Startovné se hradí dle platebních podkladů, které budou automaticky vygenerovány a odeslány na uvedený e-mail při odeslání formuláře kalkulujícího startovné.

Startovné je možné dále prodat nebo věnovat

Založení týmu

Tým při založení nemusí být kompletní

Tým je možné založit při osobní registraci. viz část Osobní registrace účastníka

Tým je možné založit i při generování startovného za více členů týmu. 

Pokud založený tým není k 30.5.2023 kompletní, je do 31.5. potřeba "vygenerovat startovné za více členů týmu" pro neobsazený počet členů týmu. Členové, kteří obsadí předplacené pozice, dodají osobní údaje do 30.7.

Tymy se po dohodě mohou sloučit

Pokud se založený tým ani tak nesloží, je možné požádat o převedení startovného na následující ročník.

Osobní registrace účastníka

Přístup k osobní registraci je prostřednictvím tlačítka "CHCI BĚŽET" v záhlaví webu moravarun.cz.

Zakladatel týmu je považován za leadera týmu.  Funkci lídra je možné později předat jinému zaregistrovanému členu týmu. Zástupce týmu je však povinen o změně lídra informovat pořadatele.

Při osobní registraci je možné zároveň předplatit startovné i za další/ho členy/a týmu.

Osobní registrací vzniká smluvní vztah mezi pořadatelem a registrovaným, který se řídí obchodními podmínkami MORAVA RUN z.s. a legislativou České republiky. Pořadatel se zavazuje umožnit registrovanému účast v závodě, pokud má uhrazeno startovné.

Info o nakládání s osobními údaji: GDPR 

Výměna registrovaného člena týmu je možná do 30. 7. 2024 

Způsob ocenění a vyhlášení

Tým po dokončení závodu může využít sprch, šaten a občerstvení. Po svém "refresh" přistoupí k předání pamětních medailí z rukou hosta závodu a týmové fotografii. Předávání pamětních medailí bude probíhat průběžně. Medaile si vyzvedne vždy kompletní tým. Vyhlášení a předání medailí za umístění proběhne poté, co bude o předních pozicích zcela rozhodnuto. Po tomto vyhlášení bude pokračovat předávaní pamětních medailí a fotografování.

Všichni zúčastnění

 • pamětní medaile
 • výhodnější startovné do dalšího ročníku

Kategorie A

 • 1. místo - medaile za umístění, zápis na trofej MORAVA RUN
 • 2. místo - medaile za umístění
 • 3. místo - medaile za umístění 

Kategorie B

 • 1. místo - medaile za umístění, zápis na trofej MORAVA RUN
 • 2. místo - medaile za umístění
 • 3. místo - medaile za umístění

Kategorie U

 • 1. místo - medaile za umístění, zápis na trofej MORAVA RUN
 • 2. místo - medaile za umístění
 • 3. místo - medaile za umístění

Vítězové si MR trofej mohou do prezence k dalšímu ročníku vypůjčit. Předpokládá se, že vítězové přijdou své prvenství "obhájit", případně alespoň trofej předat novým vítězům.